Sunday, April 13, 2014

BAHARI '14:و پرده را پس زدم

فرامرز سلیمانی 
و پرده را پس زدم 
در زمهریری 
که با عشق می سوخت 
در قطره های تنش 
که آبشاری بزرگ شد 
در کوهسار تن 
4.14

No comments:

Post a Comment