Wednesday, April 9, 2014

A*SH*N*A:FAROUGH AMIRI

FAROUGH AMIRIفاروق  امیری 
A*SH*N*A

کتفی خنجری
لب اما به لبخند
زخم کبرای تو
 نا پیداست
می گذری خرامان و خرم
جهـان از خون تو سبز
و بهـار
اشتباه منتشری
از انعکاس لبخندت
تا آئینه ات زیبا نماست
تظاهرات عشق برپاست
رو به من لطفأ بی بزک
تا شناخت صیقل هفت بندت

No comments:

Post a Comment