Monday, March 31, 2014

WCP:HERMAN HESSE:OLD CHINESE POEM

از کتاب هرمان هسه ی فرامرز سلیمانی 

منگ تسه 
از شعر های کهن چینی 
:
وقتی که آدمی به کهنسالی می رسد 
و کار خویش را به پایان می رساند 
به آرامی با اندیشه ی مرگ در می آمیزد 
او را با دیگران نیازی نیست 
او آنان را می شناسد و در باره شان بسیار می داند 
او را تنها به آرامش نیازی نیست 
پس روا نیست که به دیدارش روند و سخن رانند 
و چنانش کنند که از ابتذال به رنج آید 
پس از خانه اش در می گذرند 
گویی کسی در آن نمی زید 

No comments:

Post a Comment