Thursday, February 27, 2014

LITCRIT:SHORT POEM

فرامرز سلیمانی 
کار زهره خالقی 
SHORT POEMشعر کوتاه 
شعر کوتاه در همه ی فرهنگ ها به درازای تاریخ موجود بوده است 
اه 
آسمان 
شب 
...و یا 
غوک 
برکه
موج 
شعر کوتاه را به دو گونه می توان نگریست : یا به ظاهر ان که از سه یا چهار خط تشکیل شده است مثل هایکوهای ایرانی, خسروانی ها , پهلوی ها یا فهلویات که دو بیتی های رایج پیش از اسلام بوده اند و در فرهنگ های محلی مانند طبری خوانی, ,امیری ها , دوبیتی های مازندرانی نیما , شعر های بابا طاهر,شروه های دشتستان و فایز خوانی ها ادامه یافته است .نوع نگاه دیگر به شعر کوتاه آنست که در گرهی یا تصویری و یا اند یشه یی موجز و مختصر و فشرده تمام می شود مثل رباعی های خیام و نیما .شعر های کوتاه را ترانه و به تازه گی شعرک و ترانک هم نامیده اند که این نامگذاری چندان مورد اقبال عمومی قرار نگرفته ام سرایش آن همچنان به شکل نوعی آزمون و طبع آزمایی دوام دارد 
هایکوهای ژاپونی که شعر های سه خطی با هفده هجای هفت و پنج و هفت سروده می شوند آمروزه به شکل های گوناگون و از جمله سه کلمه یی و یا یک و دو و سه خطی هم سروده می شوند و بخش مستقلی از فرهنگ ها مثل فرهنگ ایرانی, ایتالیایی, یونانی, اسپانیایی و مانند آنها شده اند و به همان عنوان شعر کوتاه خوانده می شوند 
جار کهن را بگشای 
به جار گشوده ی کهن 
-فرامرز سلیمانی -
...و یا 
روشنم کن 
از بیکرانگی 
جوسپه اونگا رتی - 
برخی ممکنست ایجاز را با شعر کوتاه اشتباه بگیرند در حالی که ایجاز به ویژه ایجاز موج سومی در شعرهای بلند ناب هم دیده می شود که مجموعه یی از شعر های کوتاهتر در ساختاری بلند تر است و مقوله یی متفاوت نسبت به بلند و کوتاهی ظاهری شعر می نماید 
از یک نظر نیز می توان شعر کوتاه را با داستان کوتاه کوتاه مقایسه کرد که در ٥٠٠ تا دو هزار کلمه  قصه یی را بیان می کند و به یک تویست یا گره ختم می شود 
.

No comments:

Post a Comment