Friday, January 31, 2014

ROYAGARDANI:با تندیس ها و باد

یاد را گفته بود که هیچ نیست 
بیچاره یادش نبود 
که یاد را گفته بود 
که هیچ نیست 
و یادش که آمد 
در آشوب آشفته گی 
دیگر به یادش نبود 
که یادش
در یاد من  
هیچ نیست 
و این ها را از یاد های فراموشش می گفت 
با تندیس ها و باد 

No comments:

Post a Comment