Friday, January 31, 2014

BAHMANI:نا گا ها ن

و عشق سایه ی آفتاب است که از دل بادبان و قایق به در می آید و تا تو می آید 
تا تو را از دل بادبان و قایق برباید 
و در گوش هات زمزمه کند که 
عشق سایه ی آفتاب است است که از دل بادبان و قایق به در می اید 
و تا تو می اید 
نا گا ها ن 

No comments:

Post a Comment