Tuesday, December 31, 2013

YALDAI:CHEZ LANDRY

فرامرز سلیمانی 
ببینم ببینم می خواهم که ببینمت در تصویر های شبانه کمی از ببینمت ها یت را در کمی از ببینمت هایم 
و آنگاه ببینمت ببینم ببینم 
و ببینمت و ببینمت ها 
تا تصویر های شبانه 

No comments:

Post a Comment