Thursday, December 26, 2013

YALDAI:وقتی دیگر نمانده است

تا سال 
جامه ی نو بر تن کند 
چرخی دیگر می زند وقت 
حتا اگر کسی بیا ندیشد 
وقتی دیگر نمانده است 

No comments:

Post a Comment