Monday, December 23, 2013

دل منYALDAI

دل من روزی مثل آواز خوان شهرمان 
به دریا می زند 
و تو را با خود می برد 
تا ژرفای آسمان 
که دریای دیگری ست 
دور از گردون و کهکشان 
دل من تو را بر منقار می برد 
تا از کشتی شکسته ها و جنگل سوخته 
در جزیره یی دور دست 
برای تو خانه یی بسازد 
اما توفان همیشه منتظر است 
تا با دل من 
مثل آواز خوان شهرمان 
به دریا زند 
و تو را با خود ببرد 
تا جزیره یی دور 
در دریای دیگر 
اما 
دل و دریا و دور و دیگر 
تنها نسیمی در گذر است 
نسیمی تنها 
در دامن توفان 
که در خالی ی قفسی 
خانه ی دل من
دل دریایی ی من  
برای او تصویری بیش نیست 
یا حتا 
تصویری هم نیست 
در بازار رایج باد 
12.23.13

No comments:

Post a Comment