Tuesday, December 31, 2013

AIDS TUBERCULOSIS MALARIA

ایدز , سل , مالاریا A T M
پزشکی نامه دکتر فرامرز سلیمانی 
در شب سال نو نمی توانیم از پرداختن به سه بیماری کشنده در دنیا روی بر گردانیم و من مخصوصن این زمان را برای گزارش سه بیماری نامبرده انتخاب کردم تا توجه همگان را به بهداشت و آموزش و درمان آن ها جلب کنم 
در سال ٢٠١٢ موارد تازه ایدز در بالغان و کودکان: ٢/٣ میلیون بود که ٣٣ در صد کمتر از سال ٢٠٠١  است 
مرگ و میر ایدز نیز ٣٠ در صد کمتر نسبت به سال ٢٠٠٥ بود و به ١/٦ میلیون در جهان رسید 
مرگ و میر بیماری سل در جهان از سال ١٩٩٠ به میزان ٤٥ در صد کاهش یافت و این به کمک بودجه و داروها ی تازه انجام گرفت 
با این حال در سال ٢٠١٢ میزان مرگ و میر بیماری سل ١/٣ میلیون گزارش شد که هنوز رقم بالایی است 
موارد بیماری مالاریا نیز در جهان ٤٥ در صد کاهش یافت و این به ویژه به کمک داروها و پشه بند های آغشته به داروهای ضد مالاریا عملی شد 
آموزش بهداشت و درمان این بیماری ها و بیماری های کشنده دیگر وظیفه یی همگانی است 
همه ما در هر مقام و درجه تحصیلی می توانیم به ریشه کنی ایدز,سل , مالاریا و همچنین بیماری های کشنده دیگر خاصه در مورد زنان آبستن,کودکان و سالمندان کمک کنیم 
به امید آن که سال ٢٠١٤ سال سالمی باشد 
feel free to share w/reference
  

No comments:

Post a Comment