Saturday, November 30, 2013

NIMALOGY:نیما: نام بعضی نفرات

نیما شناسی 
ویژه نامه نیما ,آبان تا دی ١٣٩٢
نیما: نام بعضی نفرات 
ناستالژیای نیما و دلتنگی او تنها در یاد آوری یوش و البرز و خزر و نور ,
و کوهها و دره ها و رودها و جنگل ها نیست 
ناستالژ یای نام ها و نفرات هم هست 
نیما از توصف اعتصام الملک مترجم یاد می کند ,پدر پروین إعتصامی شاعر 
و همچنین حسن رشدیه که بنیانگذار مدرسه ی نوین در تهران و تبریز بود و دخترش جمله رشدیه در مازندران راه و رسم پدر را دنبال کرد و مدرسه و کودلستان در ساری بنیاد نهاد و بسیاری از بچه های دهه ی ١٣١٠ و ١٣٢٠ شاگرد او بوده اند و این افتخار نصیب من هم شده است که از ١٣٢١ تا ١٣٢٥ شاگرد این تندیس مهربانی و عشق بوده ام 
نام بعضی نفرات 
:
یاد بعضی نفرات 
روشنم می دارد 
اعتصام یوسف 
حسن رشدیه 
قوتم می بخشد 
ره می اندازد 
و اجاق کهن سرد سرایم 
گرم می آید از گرمی عالی دمشان 
نام بعضی نفرات 
رزق روحم شده است 
وقت هر دلتنگی 
سویشان دارم دست 
جراتم می بخشد 
روشنم می دارد 
١١ اردیبهشت ١٣٢٧

No comments:

Post a Comment