Saturday, November 30, 2013

ARS POETICA - 24

Art by Zohreh Khaleghi
faramarz soleimani فرامرز سلیمانی 
Ars Poeticaهنر شعر -
شعر هرگز نمی گوید دیروز
ناقدی گفت شعر هنری تصویری ست
کسی گفت شعر فقط شعر فلسفی
دیگری شعار و سیاست را شعر می دانست
و آن یکی شعر ساده و پیش پا افتاده را تمرین می کرد
یا گریه و فسناله را
و را وی گفت شعر شعر روایت است
عجب حکایتی ست
طرفه آن که شعر به تمام تقاضا های واصله رسیدگی می کند
شعر یک ساز تنهاست 

No comments:

Post a Comment