Saturday, August 31, 2013

SUMMERLY-FINALE

این ها را که گفتم بر دریا و خلیج و رودی دیگر می گفتم
این ها را برای تو گفتم اما رویم به آسمان و ستاره بود
که برای باز گفتن شان زودتر از همیشه می آمدو می نشست
 و تا دیروقت بامداد در آغوش واژه بود 

No comments:

Post a Comment