Saturday, August 31, 2013

METAMORPHOSIS OF FALLازجانب جوانه و دریا آمدم-5

٥
از جانب جوانه و دریا آمدم 
تا باران 
از جانب توفان آمده بودم  از دریا 
به منشور اندوه و مالاریای برادرانم 
و هجوم سرخ همسایه به باغ 
درگاه را دستی پریشان گذشته بود 
در دگردیسی ی خزان 
از دفتر نیمایی ها 

No comments:

Post a Comment