Saturday, August 31, 2013

METAMORPHOSIS OF FALLازجانب جوانه و دریا آمدم-4

٤
از جانب جوانه و دریا آمدم 
آمدم تا سر زمین سبزآبی م 
پای پل ها و پله های شکسته 
و پنجره های خاموش 
و گلوی بسته و راهی ویران 
پرواز را بر بال پرستوکی زخمی نشستم 
کبوتران جوان را از بند رستم 
به هزار آواز و اه 
بر بوریایی نجیب 
به خار و چپر دست بردم 
و ابریشم پیله را پس زدم 
تا پای توتی فرتوت 
پر پروانه شدم 
در پرواز و 
تپش 
از دفتر نیمایی ها 

No comments:

Post a Comment