Friday, August 30, 2013

شعرآفتاب-5

٥
درختان و پرنده گان و پروانه گان را شناختم 
-هرمان هسه -
باغبان بود 
آن که درخت را باور دشت 
پرنده را 
به شاخه نشاند 
رنگ گل را روی بال پروانه گی ش ریخت 
و تنها 
رفت 

No comments:

Post a Comment