Sunday, June 23, 2013

POSTCARD FROM REND LAKEدریای رندان

نو می زاید دریا 
دریای 
نوزا را 
آن  سوی پل به این سوی پل می آویزد 
و در فاصله ها 
فاصله یی نمی  ماند 
جای هماغوشی ست پل 
و آب های جاری ی سودایی 
در موج تماشا 
جا به جای آغوش آب را 
کبود می کند 
تا زبانزد کف شود 
بی  پروا 
دریا هزار پاره می  شود  زنده  زنده 
وقتی که 
عشق نو می زاید  

No comments:

Post a Comment