Tuesday, April 30, 2013

الن گینزبرگ و مصدق و شاهALLEN GINSBERG-2

ژنرال ها می گویند آن ها می دانند برای چه می جنگند 
اما نمی گویند منظورشان چیست که یک جنگ نابرابر را برپا کرده اند 
هیستری رسانه ها برای گروگانگیری ایران تخمی بود 
شاه با ٩ میلیارد دلار پول ایران دررفت 
کرمیت روزولت و دلارهای آمریکاییش مصدق را برکنار کرد 
نفت او را می خواستند اما آیت اله درک را گرفتند 
و ان را برای شاه گذاشتند و ساواک را تربیت کردند 
تمام ایران بیست و پنج سال گروگان ما بود .درست است جک ؟!
از شعر CAPITOL 

No comments:

Post a Comment