Sunday, March 31, 2013

*OCTAVIO PAZ IN HIS 100TH ANNIVERSARY OF BIRTH

اکتاویو پاز / فرامرز سلیمانی 
There can be no society without poetry, but society can never be realized as poetry, it is never poetic. Sometimes the two terms seek to break apart. They cannot.
OCTAVIO PAZ 
اکتاویو پا ز ١٩٩٨-١٩١٤تنها شاعر مکزیک نیست 
او شاعر همه ی شاعران جهان است .
شعر گفتار اکتاویو پاز شعر های آزادی ی گفتار است 
رویکرد او به شعر در یکصد سالگی ش که به پیشبازش می رویم 
نوعی خود زندگینامه است 
که در شعر جریان می یابد 
در سایه روشن های بریده و کوتاه 
همراه هستی ی مشوش و آواره و -
هم عشق 
آزادی ی گفتار یعنی شعر - آزادی - بالاتر از نظم  - زبان است 
در گفت و گو با پارس رویو ،اکتبر ٩٠،نیو یورک 
بی سر نوشت*
دستان روز می گشاید 
سه پاره ابر 
و این کلام اندک را 
افسانه *
دوران های آتش و هوا 
جوانی ی آب 
از سبز تا زرد 
از زرد تا سرخ 
از رویا تا دیدار 
از تمنا تا عمل 
تنها یک نام بود که تو آرامش گذشتی 
حشره ها گوهر های زنده اند 
گرما کنار آبگیر آرمیده ست 
باران بیدی ست تا گیسوان افشان 
درختی در کف دستانت رویید 
و درخت به آواز نبوت خندید 
پیشگویی هاش هوا را به باد انبوهید 
و معجزه های ساده یی با نام پرنده 
پدید آمد 
-----
رویکرد =APPROACH
این واژه از قرن ١٥ وارد زبان انگلیسی شده و معادل فارسی آن 
در نوشته های مدرن فارسی چند دهه ی گذشته به کار رفته است
ف.س

No comments:

Post a Comment