Sunday, March 31, 2013

*OCTAVIO PAZ 100:FROM POEMS OF 1974-1980

اکتاویو پا ز : از شعر های ١٩٧٤-١٩٨٠
* شراره ، گفتار 
در شعری خواندم 
سخن گفتن کاری الهی ست 
: اما خدایان نمی گویند 
آنان جهان ها را می سازند و ویران می کنند 
اما مردان سخن می گویند 
آنان بازی های هراسناک می بازند 
بی کلام .
روح فرود می اید 
زبان ها را آرام می کند :
 اما کلامی نمی گوید 
آتش را می گوید 
روشن از خدایی 
زبان 
رسالتی می شود 
از شرار و برج 
از برج و دود 
و آواز هجاهای سوخته : 
خاکستری بی هوده. 
واژه ی انسان 
دختر مرگ است .
: ما می گوییم زیرا که میراییم 
واژه ها نشانه نیستند ،سالیان اند .
به گفتن آن چه می گویند 
واژه هایی که می گوییم 
از زمان می گویند : آنان ما را می نامند 
ما نام های زمانیم 
سخن گفتن کاری انسانی ست No comments:

Post a Comment