Sunday, March 31, 2013

ستاره ها و زنجرهOCTAVIO PAZ 100*:

ستاره ها و زنجره :
آسمان بزرگ است 
آن بالا آسمان می پراکند .
مدام 
رسته در شبی این سان 
زنجره :
بند و لگام 

No comments:

Post a Comment