Thursday, February 28, 2013

NORUZI نوروزی


 FARAMARZ SOLEIMANI:NORUZI
فرامرز سلیمانی:نوروزی 
نوروز بهانه بود 
با چشمانت بر می خیزم
و باتنت می خوابم 
بهار حادثه یی همگانی ست 
وقتی که روز در سفر آمد 
بی تابی ی عشق با من بود 
بی تابی ی عشق در من بیشتر شد 
وقتی که روز سفر 
بر شاخه های باد 
پنهان شد 
شب در مسیر مبهم شب می رفت 
من آفتاب را مضایقه نمی کردم 
و صورت بهاری ی تو هم سفری شد 
در باغ ماه 
که جوانه ی ژرفی زد 
در جاری ی مدام پرچین 
و راه 
تا  با کبود شب نشست 
آفتاب را مضایقه نمی کردم من 
در باغ ماه 
وقت عبور تو از ورید من 
نوروز بهانه بود 
بهار حادثه یی همگانی ست 

1 comment:

  1. پیشباز نوروز۱۳۹۲
    for a video clip by zahreh khaleghi with music of nader majd

    ReplyDelete