Monday, December 31, 2012

FZ POEM:پایان ندارداین راهپایان ندارد این راه
که آغاز می شود باز
از خارا و علف
در وقت های گلسنگ
آغاز کلام
با دستان جهان
تا شعری بی پایان
در چشم انداز فصل
باز که آغاز می شود
راهی
به بی پایانی
با ما باش همسفر
در تماشای رقص زندگی
که راه بی پایان دیگری ست
زهره خالقی و فرامرز سلیمانی

No comments:

Post a Comment