Sunday, December 30, 2012

# 1001 A*SH*N*A:DARIUSH MEMARداریوش معمار شعری از مجموعه خواهر خونه,  انتشارات نگاه 1391.

عبور از تنگی

روزِ آویزان از سقف اتاق
روز کرختی مدام در و
روز لباس های پخش پَستو
روزِ آخری که می دهم پاسخ تلفن را
که نمی گذرد و می گذرد

پایان روز
پابان تما روزها

No comments:

Post a Comment