Tuesday, November 13, 2012

TO IGNORANT PROFESSORS !

کسی که به هر بهانه شعر معاصر  را نمی خواند 
شعر خود را و شعر معاصر خود را  می کند 
کسی که شعر خود را و شعر معاصر خود را انکار می کند 
شاعر نیست 
و نقد و نظر او از موضعی نه آگاه صادر می شود 
که اعتبار و ارزشی را پدید نمی آورد 
شعر معاصر با نیما و در حوالی شعر نیما و شعر نیمایی آغاز می شود 
و به موج ها و حرکت های پس از آن می رسد 
هرگز کسی بدون شناخت این موج ها و حرکت ها 
به شعر معاصر نمی رسد 
و شاعر و ناقد نمی شود 
حتا اگر با رالقاب و  عناوینی را یدک بکشد  

No comments:

Post a Comment