Thursday, November 22, 2012

THANKSGIVING IS ANOTHER DAY FOR INDIGENOUS PEOPLE

ما 
در حروف 
مکرر شدیم 
در پو ست خانه کرده بود یم 
که از ژرفا 
تا میانه ی میدان خزیدم 
و حروف 
در ما 
مکرر شد
بامداد قامت تو بود که جهان را آراست 
با ارمغان گل و گیاه و گو شت  
با چپق صلح و دود 
و مسافرانی که در پو ست تو خانه کردند 
بی هوده نبود که بوقلمون ها 
رنگ می گرداندند 
تا ما
که در حروف مکرر
مکرر شدیم
در روز های شکر گز اری و جشن
روز شکر گذاری
روز سرخپوستان دیگری ست  

No comments:

Post a Comment