Wednesday, November 28, 2012

RUMIESQUE:A CHALLENGE

کلا مت را بر فراز
آی آن که در کلامت خاموشی
صدایت را خاموش بگذار 
مگذار ،شاید !
و تندر باش 
مباش ! 
زیرا باران 
گل ها را می بالد
پس باران باش همراه آذرخش و تندر 
کلامت را بر فراز 
آی عشق 
آی 
عشق    

No comments:

Post a Comment