Thursday, November 8, 2012

رومی وار: هین سخن تازه بگوRUMIESQUE

هین سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود 
وارهد از حد جهان 
بی حد و اندازه شود 
و من که گفتم بی حد و اندازه 
عشق بی حد و اندازه را 
عشق است 
در سوزش سخن 
و آن یکی که هنوز از وزن و 
قافیه 
می گفت 
وقت عشقبازی 
بگذار چراغ ها را توی تن بی اندام مان روشن کنیم 
مرزی میان مان نمانده است  

No comments:

Post a Comment