Wednesday, November 28, 2012

RUMI AND ANNE LAMOTT

RUMI MAUSOLEUM IN KONYA
ان لما ت نویسنده آمریکایی در پاسخ به این پرسش که اگر فرصت دیدار نویسنده یی را دا شتی کدام را انتخاب می کردی می گوید:
رومی یا ویرجینیا ولف
هر دو را بیشتر از دیگران دوست دارم .
با آن ها در حضورشان نمی توانم حرف بزنم .
در برابرشان می نشینم و بی تابانه می جنبم 
چیزی لازم نیست بدانم بیش از آن چه آنان نوشته اند     

No comments:

Post a Comment