Monday, November 19, 2012

ROYAGARDANI

گفت ساتگین ها برابر کنند 
تا بر کسی ظلمی نرود 
ساتگین ها برابر کردند 
و در پایان شب 
همه دراز به دراز 
بر سرسرا و پلکان 
خفتند 
تنها ان کس اه بیدار 
بود همان بود 
که ساتگین ها برابر کرده بود 

No comments:

Post a Comment