Friday, November 30, 2012

NOCTURN شبانه

تا منتهای شب 
شاید شبی دیگر شد 
تا شعر ها مان را ما
در متن های شبانه شان نوشتیم 
شعری شبانه 
تا منتهای شب
و این قلم که بر شب می دود 
بازگویی جامه ی سوک  بر تن دارد   

No comments:

Post a Comment