Tuesday, November 20, 2012

FZ POEM:بیرون آوای کوهستان می آیدبیرون آوای کوهستان می آید
و چشمه ای که در خود تن می شوید
زمزمه ی باد از دل کوه
زبان تن
و نگاه افتاب
که
عاشقانه آبشار می شود
پنچره بسته می شود
پیش پای فانوس
پرنده گان عاشق
پرنده ی عاشق
شعر از زهره خالقی و فرامرز سلیمانی

No comments:

Post a Comment