Sunday, November 11, 2012

FARAHAIKU:WAVE

می بندد بر دستان تو موج 
موج می بندد وقت دست زدن هات 
بی ارمغانی که بگیرد یا باز پس دهد 

No comments:

Post a Comment