Monday, November 5, 2012

ABANI-6:AROUND THE CIRCLE

دور میدان که می زدیم نمی دانستیم تازه آغاز کرده بودیم که دور میدان بزنیم ان شب یا که دور میدان هم به پایان آمده بود که تو گفتی می روی که باز گردی و ان شب در بازگشت میدان چه خالی بود در دست ها ما ن مثل میدانی که در حال بازگشت بود در شگفت و ناباور  و حالا تلفن دستی ام دا شت زنگ می زدجرینگ و جرینگ  تا خبر را بی پروا به من برساند 

No comments:

Post a Comment