Monday, November 5, 2012

ABANI-5

برگ دیگری بود که از بلوط افتاد 
یا باغ دیگری 
که در باد 
بر باد شد ؟
و عاشق نشسته بود و 
گوشه ی نسیم را گرفته بود 
تا خود 
باغی پایا شود 
دستانم را رها مکن در روزگاران سخت 
دستانم را  
رها مکن
وقت بادهای ابا نی 

No comments:

Post a Comment