Thursday, November 29, 2012

ABANI-29

به جامه ی شبانه 
می گردد در خیابان های شب 
جایی دنبال دستان دوست می گردد 
که شب 
در چشمانی بسته 
گم می شود 
و پاره یی 
از عاشقی 

No comments:

Post a Comment