Monday, November 19, 2012

ABANI-23

پری شان راه 
حالا شاید هم بگویم اه 
اما ماه را چه کنم 
که نصفه نیمه همراه ما می اید 
تا برکه 
پری شان راه 
چه سخت است گذشتن 
تا که دوباره باز ایم 
تا 
تو 
و راه و اه و ماه رایکباره همراه کنم
BATON ROUGE  

No comments:

Post a Comment