Sunday, November 18, 2012

ABANI-21

بی تو بودنی با تو شب می شد 
باز بر خود می پیچم 
از کنار نارنج ها که می گذرم
و در گذشتن از خود 
از سی و سه پل فواره و کاشی 
می گذرم 

No comments:

Post a Comment