Friday, November 16, 2012

ABANI-18

آمدم از راه 
نبودی
در راه هم نبودی 
چراغ را که روشن کردم 
سایه ی پنجره بود 
و خیابانی سرد 
که صدای مته های برقی را 
توی بلند گوها 
پخش می کرد  

No comments:

Post a Comment