Wednesday, November 14, 2012

ABANI-16

خطی به خاطر گذشتن ازخط تو می نویسم 
خطی که خاطره ی گذر را 
می نویسد 
و در خطی که از نقطه می گذرد امشب 
خطی به خاطر تمام خوبی هات 
بر پیشانی ی تو می گذارم
خطی که خط گذشتن است   

No comments:

Post a Comment