Sunday, November 11, 2012

ABANI-12

پیش از گذشتن از شب 
فانوسی می شوم 
در دست های خسته ات 
تا با چهره ات 
یکی  شوم 
و خسته گی تو 
در حرکت مداوم فانوس 
امشب 
رقص تازه یی خواهد شد  
در دوباره ی  راه 
تا بامداد به دیدارم بیا 
با آواز خروسان خزر 
فانوس را کنار راه می گذ ارم 

No comments:

Post a Comment