Saturday, November 10, 2012

ABANI-10

بی وقفه می وزد این نسیم
تا هوس پنجره ی بسته را بیاشوبد 
اما صدای شهر می اید آن سو 
اما صدای عاشق 
که با نسیم 
بی وقفه 
می وزد  

No comments:

Post a Comment