Friday, November 30, 2012

NOCTURN شبانه

تا منتهای شب 
شاید شبی دیگر شد 
تا شعر ها مان را ما
در متن های شبانه شان نوشتیم 
شعری شبانه 
تا منتهای شب
و این قلم که بر شب می دود 
بازگویی جامه ی سوک  بر تن دارد   

NEW ORLEANZEE:IN SIDE WALK CAFE

در کافه کنار خیابان 
کبوتری گرسنه گشت می زند 
یک بی خانمان اواره 
به دنبال پو ل ویسکی شبانه 
چند سنگریزه روی میز
و خانم فربهی 
که لیوان بزرگ نو شا به اش را 
لا جرعه سر می کشد    

ROYAGARDANI

گفتم که این وقت می گذرد در وقت وقت 
که قالی در گوشه یی افتاده بود در وقتی که نمی گذشت
و گو شه نشینی رنگین شده بود  

ABANI-30

دور می شوم و دورتر می شوم درپایانه یی که دور می شود و دور تر می شود 
و دور که می شوی در تلا قی ی نگاه نزدیک می شویم نزدیک نزدیک تر
مثل همان بر خورد سوم که نزدیک نزدیک ترین شده بودبه موج     

THOUGHTS IN PASSAGE-2...اندیشه های گذر

آ ه ای همیشه مهاجر جاودانه گی 
تا باغ بزرگ بهار 
.
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود 
گفته که مگر مصلحت وقت در ین بود 
گفتم که ز حافظ به چه حجت شده یی دور 
گفته که همه وقت مرا داعیه این بود 
.
و من همیشه می دانستم که اندیشه های گذر
تنها در وقت گذشتن 
به اندیشه می آ یند 
تا که موجی بلند از سر می گذ رد
و آ فتابگردانی در باغ 
رویای آ فتاب را می گرداند 
.
سفر نوشتن شعری بلند است
که از نقطه ی پایان 
آ غاز می شود 
سفر تمامی ی در بازه های بسته ی بی دربازه با ن است
که به آ وا ی مسافران دور 
چاووشی می خواند 
سفر حماسه ی تنهایی ی آ فتاب است 
که دور می شود از آ فق و 
بامدادی می شود  
سفر خلاصه ی خواب مسافر است 
که رویای راه را 
روا یت می کند
سفر مرا همیشه به کشف جهان می برد 
تا که باز می گردم و 
دوباره می گردم 
گرد تو 
سفر به طومار طراوتی دیگر می گسترد 
که شعر سفر های بی پایان مان را می نویسد 
بر راه 
.
اگر به تماشای جشن ما آ مدی 
ای غریبه 
عاشقانه بیا 
آ با ن ١٣٩١-٢٠١٢
نیو آورلینز 
      

شیوا SHIVA

SHIVA شیوا 
شیوا 
به شیوایی ی شب 
وقتی که شانه می ساید 
به سایه ی آفتاب 
شیون بامدادی ست 
شیون بامدادی ست -
این 
که می اید به شیوایی
در طالع روزی سعید 
عید 
شیوا 
به شیوایی ی شب  

BENEDICTION چاووشی

A WELL WISHING
Murmur abounds 
Roar is rare
Nightingale
is nestled 
in rose
It is the night of 
nightingales 
&
roses
And the wind
Sings benediction
to belay
زمزمه ها بسیار است و 
غرش ها اندک 
بلبل در گل 
آشیان دارد که 
شب بلبلان و سرخگلان است 
و با د 
چاووشی 
می خواند 
تا دیرگاه  

Thursday, November 29, 2012

TURKISH DELIGHT

my frozen puccino
and your latte
Coktailed with love 
and affection
Thursday meeting
Turkish delight

ABANI-29

به جامه ی شبانه 
می گردد در خیابان های شب 
جایی دنبال دستان دوست می گردد 
که شب 
در چشمانی بسته 
گم می شود 
و پاره یی 
از عاشقی 

Wednesday, November 28, 2012

RUMIESQUE:A CHALLENGE

کلا مت را بر فراز
آی آن که در کلامت خاموشی
صدایت را خاموش بگذار 
مگذار ،شاید !
و تندر باش 
مباش ! 
زیرا باران 
گل ها را می بالد
پس باران باش همراه آذرخش و تندر 
کلامت را بر فراز 
آی عشق 
آی 
عشق    

DREAMSCAPE OF HALLUCINATION رویازار اوهام

 پرداختن به بوف کور صادق هدایت و ملکوت دکتر بهرام صادقی برای یافتن ریشه های آفرینشی در نشانه های روانی ،تقلیل خلاقیت است به نشانه شناسی فرویدی و سلب ارزش از شعر و ادبیات .همچنان که این رفتار را با کارهای ادگار آلن پو ،لویس کارول و نیز روتکو ، دالی ، پیکاسو ،ماگریت ،اندی وارهول و دیگران هم می بینیمDr Oliver Sacks:
hallucination
Alfred A. Knopf 2012
سالها پیش کتابی می خواندم که به عنوان پایان نامه دکتری دانشکده پزشکی به برسی روانشناختی وف کور صادق هدایت پرداخته بود و مانند بسیاری دیگر از نقد های اثا ر هدایت در این کار در مانده بود افزون بر آن که بررسی کارهایی مثل بوف کور و یا ملکوت دکتر بهرام صادقی یا گاو دکتر غلامحسین ساعدی و یکلیای دکتر تقی مدرسی از طریق نشانه های عصبی و روانی ،تقلیل آفرینش هنری به نشانه شناسی است،همچنان که این مشکل را در رویکرد به کارهای مارک روتکو،سالوادر دا لی،پابلو پیکاسو،رنه ماگریت و اندی وارهول هم می شود دید.
کتاب تازه دکتر سکس،استاد دانشگاه نیو یورک با عنوان توهم در واقع همین توهم را در نوعی  نقد روانشناختی دنبال می کند که کوبیزم،
سو ر رالیزم و پاپ ارت یا انواع دیگر مدرنیزم به گونه یی توهم هنرمند را نشان می دهد تا هنر خلا ق او را و این .
نگاه نامعمول هنرمند است که ا ثر هنری را به وجود می آورد و در این رهگذر آفرینش و خلاقیت نادیده گرفته می شود هم چنان که هنرمند بیشتر به عنوان بیمار دیده می شود تا آفرینشگر هنری .
دکتر سکس با اشاره به توهمات بینایی،شنوایی ، بینایی و مانند ان و علائمی مانند دو بینی و چند بینی و یا کوچک بینی مشهود در آ لیس در شگفتز ار است که هنر و عناصر هنری  را می کو شد تبیین و تفسیر کند و از شناخت گسترده تر آن بدین سا ن سر باز می زند
بر رسی کتاب موج    

SAINTS BEAT FALCONS AGAIN

We beat them earlier this season in New Orleans 
We beat them again in Atlanta
We lost a part of our super dome
in a grudge game 
to steadfast San Francisco 
We can not loose a game
once again 
We can not afford it
We are on our way 
to play off
Who Dat

RUMI AND ANNE LAMOTT

RUMI MAUSOLEUM IN KONYA
ان لما ت نویسنده آمریکایی در پاسخ به این پرسش که اگر فرصت دیدار نویسنده یی را دا شتی کدام را انتخاب می کردی می گوید:
رومی یا ویرجینیا ولف
هر دو را بیشتر از دیگران دوست دارم .
با آن ها در حضورشان نمی توانم حرف بزنم .
در برابرشان می نشینم و بی تابانه می جنبم 
چیزی لازم نیست بدانم بیش از آن چه آنان نوشته اند     

RUMIESQUE:TATTO ON HER LIP

دل ها به سماع بی قرار افتادند 
چون ابر بهار پر شرارافتادند 
ای زهره ی عیش کف رحمت بگشای 
کین مطرب و کف ودف ز کار افتادند  
آسمان این همه را با هم می دارد 
ماه تمام و 
ستاره ی همراه 
که خالی بر لب اوست 
و دل ها 
که به سماع بیقرار 
افتادند 

KHAYAM خیام:۷۲ سال

هرگز دل من ز علم محروم نشد 
کم ما ند ز اسرار که معلوم نشد 
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز 
معلوم م شد که هیچ معلوم نشد 
Never my mind been deprived of knowledge 
Not much of mystery to pledge
Night and day for seventy two years I reflected
Nothing appeared which has been perfected 
Tr;F.Soleimani

Tuesday, November 27, 2012

ABANI-28

امشب پیام نارنجی ی عصر را 
تا پای رقصان افق می آورم 
تا که پنهان شود پشت تاریکی 
اما در حضور رنگ 
امشب پیام نارنجی ی عصر را
 پای افق می گشایم 
تا باز به بامداد بیایم و 
تو را در دست هایم 
خانه کنم 
امشب با تو تا پای رقصان افق می گردم 
بگذار اول کفش هایم را در بیاورم 

ROYAGARDANI#1001: پریا نه ی پارسی

رویا ویلیام بلیک را در کوچه های لندن یافت 
من رویای ویلیام بلیک را در کوچه های لندن یافتم 
که با رویای الن گینزبرگ گره خورده بود
ویلیام بلیک 
رویای پریان پارسی را 
در کوچه های لندن یافته بود  
با هزار دستان و 
گل 

ROYAGARDAI#1000

هزار هزاره 
با هزار دستان و گل 
در شب هزار و یک شب 
هزار و یک شب شب 
در هزار دره و 
دار 

Monday, November 26, 2012

MOJ MAGAZINE مجله موج

artwork by Zohreh Khaleghi
MOJ MAGAZINE
A Cyber Collection of
Poetry, Art , Literature

FARAHAIKU باشوی غریبه-۵

松尾 芭蕉
BASHO با شو
1654-28 NOVEMBER 1694
یکبار گل 
یکبار پر بار گل 
باشو در راه باریک پاییز 
-ف.س.

باشوی غریبه-۴ FARAHAIKU

松尾 芭蕉
باشو 
درخت سایه می دهد 
ساقه های جاری 
بر سر باشو 
-ف.س.

FARAHAIKU باشوی غریبه-۳

MATSUO BASHO ماتسو باشو 
松尾 芭蕉
و بر درخت و راه 
هاله ی آفتاب 
در سایه ی رهرو 

FARAHAIKU باشوی غریبه-۲

با شو به راه رفت
باشو ی غریبه 
باشو ی رهروی واژه و 
ایجاز
ف.س.

FARAHAIKU: باشوی غریبه-۱

ف.س :
باشوبشو 
باشوی بشاش 
با شو ی غریبه بشو 
باشوی ٢٨ نوامبر ١٦٩٤

Sunday, November 25, 2012

ROYAGARDANI:A STORY OF CONCHA AND WAVE

قصه ی یک  روز بود
تنها یک روز
که گفتم می گذرد
اما قصه به درازا کشید
در صدف  و
موج  

ROYAGARDANI


فراهایکوFARAHAIKU

A long shore
In a short talk
And wave is all it happens
F.S.

WORLD AIDS DAY 2012


ART AGAINST AIDS


ART AGAINST AIDS


ART AGAINST AIDS


ART AGAINST AIDS

Art is a word going
Against threat of
Aids

ART AGAINST AIDS

Arrived on the ivory shoulders 
All pictured as white tempest 
Aids was all gift wrapped
As men and women of the world huddled
Art is arriving now to a gala
Against
Aids


Saturday, November 24, 2012

ARTS AGAINST AIDS

ART is always love but also
AGAINST dictators and diseases as
AIDS

ROYAGARDANI:SHADOW IN SHADOW

Shadow in shadow
on cobblestones of the sun 
And the passer-by lovers 
Who come out of shadow
With golden tresses
To the shadow
Shadow in shadow
11.24.2012
Arts Market of New Orleans

ABANI-27

یک خط می خواند شاعر همیشه یک خط بلند بی مخاطب به خاطر مخا طبی عاشق که می اید تا لبان تو را به خطی بلند می گشاید
اید
ید
د 

Friday, November 23, 2012

ABANI-26

I REMEMBER
Pas de Deux
دست یازدم بلند 
تنها هوا بود 
یا دست یازیدن تو 
تا هوا 
که مثل بادبان بر کشیدن بود 
در هوایی خفته 
تا موجی ناگهان بر آمد و 
بادبان را برد 
و دستان کشیده مان 
در دستان کشیده مان 
گره خورده بود 
پای دو تن در پای دو تن 
و دستان دو تن 
داستان دو تن 

MONET AND IMPRESSIONISM

With his painting called:Impression,Monet in fact started the movement of Impressionism which brought the art across fin-de-ciecle and through works of visionaries like Cezanne initiated Modernism of twentieth century

NIGHTS OF JULIA

LSU football games
Lonely turkey left overs
Nights of Julia
11.23

DAYS OF JULIA

The sun sitting on the stairways of Julia Place
Watching timbers 
Turning into concrete.
In a green court
The morning 
Opening her eyes
To a room with cathedral ceiling. 
Days of Julia

OAK STREET CAFE

Oak Street Cafe
With piano man & Co.
On a plate of Traditional Egg Benedict
Under orange green umbrella
In Black Friday
Autumn of New Orleans

با جانABANI-25

با جان به جان و جوان و جمع 
با جان به جانب جان جوانه می زند 
تا جان که سبز همیشه می شود به جادو 
از جمع جرعه جرعه ی جان می جهد 
به جانب جوان جان 
در جمع تشنه گی ی جرعه جرعه ی جمع می ریزد 
جان جوان در جانب تشنه گی ی جان 
جان را جوانه ی جان جوان جوانه می زند
تن شعله می زند  

Thursday, November 22, 2012

THANKSGIVING IS ANOTHER DAY FOR INDIGENOUS PEOPLE

ما 
در حروف 
مکرر شدیم 
در پو ست خانه کرده بود یم 
که از ژرفا 
تا میانه ی میدان خزیدم 
و حروف 
در ما 
مکرر شد
بامداد قامت تو بود که جهان را آراست 
با ارمغان گل و گیاه و گو شت  
با چپق صلح و دود 
و مسافرانی که در پو ست تو خانه کردند 
بی هوده نبود که بوقلمون ها 
رنگ می گرداندند 
تا ما
که در حروف مکرر
مکرر شدیم
در روز های شکر گز اری و جشن
روز شکر گذاری
روز سرخپوستان دیگری ست  

Wednesday, November 21, 2012

ROYAGARDANI:درحرکت ملیح شب

در حرکت ملیح  شب
اندام عاشق شب تاب 
می شتابد 
تا نگاه یار 
و با نگاه یار  
شب تاب می شود 
در تابش شب و 
تاب 

ROYAGARDANI:ابری در حصار

ابری در حصار 
پرنده یی گم 
چگونه می توان ابر ها را پوشید 
تا حصاری شد 
گم 
از نردبان که می گذ رم
تا جایی می روم 
که از نردبان می گذ رم
تا ابری در حصار 
تا پرنده یی 
گم 
  

ABANI-24

جغرافیا را آن که به آرامی از کنار تو می گذرد
نقش نمی زند 
با ناقو س و گام 
می گردد جغرافیا 
که می گرداندتو را 
و نقشه می شود 
می 
شود 
تا تو را در جشن های شبانه می نویسد     

ROYAGARDANI: FARAMARZ ASLANI

شعر  است این که در گلوی زخمی ی اوست
فرای مرز های واژه و لحن
بابونه از دامن کوه بر می چیند
 چهره ی سبز و ارغوان می نهد
بر دره ی شقایق و دشت
این که در گلوی اوست
شعر  است
در روز های بهانه و تشویش
که بابونه
بر زبان سرخ شقایق می روید
و می خواند
الا ای آهوی وحشی کجایی ...

VIEW ORLEANS

NEW ORLEANS IS #1 CITY TO VISIT
According to 
Travel+leisure Magazine
2012 America's Favorite Cities.
Come to New Orleans !
Come to where
Love,Culture,Culinary & Music is !