Monday, October 29, 2012

MEHRMAHI-20

حال حا لاست
 حال حالا 
که در گذشته می میرد 
تا در لحظه شکل پروازی گیرد 
اما گذشته هم حالاست 
گذشته ی بازش زیسته 
تا به حال اید 
به حالا 
حال حالا 
و لحظه در چهار راه عاشقی 
مشتاق دیدار آینده می ماند 
حالا برای بازگشتن به حال 
 پرنده باید شد 
در گلو ی آوازی  

No comments:

Post a Comment