Tuesday, October 16, 2012

MEHRMAHI-17:AUDUBON PARK

خزان نام خیابان مان بود در واقع اوان خزان بود که خزان و خیابان را واگذاشتم و تا تو آمدم تا باغ بلوط های زنده که درتند بادی خزان و خیابان را می رو فت و فواره ها ی آفتاب با قوها و اردک ها می رفتندتا کنار برکه سبز بید مجنون و پل های خالی ی عصر که راه را به رهروان تنها نشان می داد ند
خزان نام خیابان مان بود در اوان خزان
باغ ادبان -
نیو آورلینز 

No comments:

Post a Comment