Monday, October 15, 2012

سیل ساری و دیگرشهرهای مازندرانFLOOD IN SARI,MAZANDARAN

باز هم سیل شهر ساری و نقاط دیگر استان زیبای مازندران را گرفته است
نه این سیل را سر ایستادن نیست  
نه این ماجرارا پایانی نیست 
با همه همشهریان و هموطنان مازندرانی همدردی داریم 
دکتر فرامرز سلیمانی 
مجله موج 

No comments:

Post a Comment