Saturday, October 27, 2012

شاعرناب نمی گذارد تا واژه او را بنویسد-۱

شاعرناب نمی گذارد کتا  واژه او را بنویسد
واژه دلتنگ است و جا می ماند
در درون پیله اش
و امید دگر گونی را از دست می دهد
شاعر به نجاتش می آید
و قصددگرگونی دارد
تابارتازه یی بر شانه های رنجور واژه نهد
      واژه دستاورد عشق است
در خم یک خالی
واژه
یک منزل است
که هنوز روانه نمی شود
تا شاعر روانه می شود
که او را می نویسد

No comments:

Post a Comment