Wednesday, October 31, 2012

FEDERICO FELLINI IS NOT DEAD

Federico Fellini is not dead on 31 October 1993
That was a rumor
Dreamer never dies...
Do not pull me off rainbow
Amarcord Fellini's Amarcord 
I want a woman 
This is what the lover screamed 
on a tree
And dreamer never dies 

شاعرناب نمی گذاردتاواژه اورابنویسد-۴

اندیشگر واژه را اندیشید 
اما واژه نیاندیشید 
رویا گر 
واژه را 
به رویا دید 
و واژه 
رویا شد 
هرگز هیچ واژه شاعر را ننوشت 
شاعر 
به عاشقی 
واژه را نوشت 

Tuesday, October 30, 2012

MEHRMAHI-21:PLANTA DE LA ETERNIDADA/ETERNITY PLANT/ گل سرمدی

Do Not look Back My Friend
No One Knows How The Worlds Ever Began.
Do Not Fear The Future , Nothing Lasts Forever.
If You Dwell In The Past Or Future
You Will Miss The Moment. 

~Rumi
Time is not past but now
Love is not just future
But always
Occasionally she flowers in your hands 
Always a lover 
At heart 
The Eternity Plant.
-FS /
EL TIEMPO NO ES PASSADO,PERO AHORA
EL AMOR NO ES SOLO EL FUTURO
PERO SIEMPRE
A VECES ELLA FLORECE EN SUS MANOS
SIEMPRE UN AMANTE
EN EL CORAZON
PLANTA DE ETERNIDAD
Tr;By Poet


Monday, October 29, 2012

POST SCRIPT TO GUERNICA

Pablo Picasso Mother with Dead Child II
از گلو ی تلخ 
دهان به واژه  گرفت 
مادر و کودک مرگ 
گرنیکا 
تو دوزخ را 
به جامه ی خزان دوختی 
تا نام تو ویران شد 
10.25

LOVE STORY WITH LANCE'S BIKE

lance armstrong in champs elysees
You let me down Lance
For seven years I waited
In spirals of Pyrene
And Alps
With a water bottle
To fix your flat tire
For seven years
I followed you in Himalaya to Everest
For seven years I poured champagne
In your glass
To see you ride your victory lap
In Champs Elysees
But you dumped me
You let me down Lance 

MEHRMAHI-20

حال حا لاست
 حال حالا 
که در گذشته می میرد 
تا در لحظه شکل پروازی گیرد 
اما گذشته هم حالاست 
گذشته ی بازش زیسته 
تا به حال اید 
به حالا 
حال حالا 
و لحظه در چهار راه عاشقی 
مشتاق دیدار آینده می ماند 
حالا برای بازگشتن به حال 
 پرنده باید شد 
در گلو ی آوازی  

شاعرناب نمی گذاردتاواژه اورابنویسد-۳

او شاعر فارسی نیست تنها به فارسی می نویسد 
در اقلیم واژه 
واژه حکومت دارد
 شاعر بر واژه حکومت دارد 
که می اندیشد واژه را ویران می سازد 
تا دیوار زبان را می آوارد 
نخست باید بداند او تا واژه را بداند 
در اقلیم واژه 
واژه حکومت دارد 
شاعر 
بر واژه 
حکومت دارد 
از آغاز هم می دانستم که او مخدوش بود 

شاعرناب نمی گذارد تا واژه او را بنویسد-۲

پیش از نوشتن 
واژه سرشار بود 
رنگ راه شد واژه 
وقتی نوشت 
شاعر ناب اما نمی گذارد تا واژه 
او را بنویسد 

Sunday, October 28, 2012

TIMES AFTER WAVEوقت های پس از موج

Frank Gehry's pre drawing of Guggenheim Museum Bilbao,Spain
1
خیز باد   Hurricane
می ماند به یاد خاک remains in memory of earth
وقت های پس از موج   times after wave
2
خرا ج ابی ی عشق 
بر شا نه می برد
 خیز باد 
3
بر استان افق 
خط آشفته ی دست 
به دست آشفته 
4
وقت های پس از موج تمام در وقت های پس از موج 

MEHRMAHI-19

artwork by zohreh
در حباب و کف 
دست می برم تا دریچه ی صدف 
آوای آتش بر می اید 
از آتش درون 
تا صدف 
به موج 
آغوش بگشاید 
با دسته گلی مرجان و خزه 
به انتظار جشنی دیگر می ما نم
عشق من 
پاسخی بشکوه ست تا عشق تو 
که پاسخ عشق منست 
به شکوه 
اگر به جشن ما آمدی 
ای غریبه 
عاشقانه بیا   

Saturday, October 27, 2012

شاعرناب نمی گذارد تا واژه او را بنویسد-۱

شاعرناب نمی گذارد کتا  واژه او را بنویسد
واژه دلتنگ است و جا می ماند
در درون پیله اش
و امید دگر گونی را از دست می دهد
شاعر به نجاتش می آید
و قصددگرگونی دارد
تابارتازه یی بر شانه های رنجور واژه نهد
      واژه دستاورد عشق است
در خم یک خالی
واژه
یک منزل است
که هنوز روانه نمی شود
تا شاعر روانه می شود
که او را می نویسد

FZ POEMPAINTING:IF YOU COME TO OUR PARTY

POEM : FARAMARZ SOLEIMANI
COLLAGE PAINTING:ZOHREH KHALEGHI
اگر به تماشای جشن ما آمدی 
ای غریبه 
عاشقانه بیا 

Friday, October 26, 2012

@DOC'S CAFE

@ Doc's Cafe
The fresh catch of the day
is an accidental tourist
Who comes down
To catch an accidental tourist.
In love encyclopedia
Love is an oeuf laid
down very close to
Egg.
Is ostrich
More of a chick
Or a camel?
The answer is in her egg

MEHRMAHI-18

عناب و انگبین 
شیرینی ی باغ توست 
در دهان من 
به خانه ی کندویی 
که عاشقی را می پرورد بی دریغ 
درکاسه ی گلی   
تا برمن آبشارمی شود

Wednesday, October 17, 2012

FARA'S WISHES

WE ARE NOT SCARED OF DEATH
WE JUST TRICK HER FOR SOME MOMENTS 
Too much ado for nothing.
I am going to wake up in the morning
And make up for something called like diagnostic procdure
They think I am going to wake up in the morning just
To die.
So here are my wishes as they wish me to write before anything drastic happens:
1. If I can't make decisions for my care,Zohreh Khaleghi can do it for me.
My buddies Dr Said Minokadeh and Hassan Khaleghi can help her if needed.
2.I want the kind of medical treatment with dignity. Cremation when dead
and scattering ashes in wind and water of Mississippi River in New Orleans.
I do not want to live maimed,crippled and disabled or mentally out of this world.
3.I want to live comfortable and be able to move around and think.
4.I want the people to treat me as living body,still reading,writing and walking.
5.I want my loved ones to know of my situations in full details if needed ,
as they live faraway
and not close to me,
and remember me only as:FARAMARZ SOLEIMANI,PHYSICIAN AND POET.
My loved ones to be notified are:
Dr Ida Soleimani Mogari and Dr Sam Mogari+Tristan Mogari and Skylar Mogari
of Irvine,California
Susan Soleimani of Washington,D.C.
Nima Soleimani of Arlington,Virginia
Dr Tina Meisami Fard,of Toronto,Quebec,Canada
Parviz Soleimani of Tehran,Iran
Signed:Dr.Faramarz Soleimani
Date;10.17.2012

Tuesday, October 16, 2012

MEHRMAHI-17:AUDUBON PARK

خزان نام خیابان مان بود در واقع اوان خزان بود که خزان و خیابان را واگذاشتم و تا تو آمدم تا باغ بلوط های زنده که درتند بادی خزان و خیابان را می رو فت و فواره ها ی آفتاب با قوها و اردک ها می رفتندتا کنار برکه سبز بید مجنون و پل های خالی ی عصر که راه را به رهروان تنها نشان می داد ند
خزان نام خیابان مان بود در اوان خزان
باغ ادبان -
نیو آورلینز 

Monday, October 15, 2012

سیل ساری و دیگرشهرهای مازندرانFLOOD IN SARI,MAZANDARAN

باز هم سیل شهر ساری و نقاط دیگر استان زیبای مازندران را گرفته است
نه این سیل را سر ایستادن نیست  
نه این ماجرارا پایانی نیست 
با همه همشهریان و هموطنان مازندرانی همدردی داریم 
دکتر فرامرز سلیمانی 
مجله موج 

MEHRMAHI-16

وقت انگور و درخت 
بر داربست ها خوابیدیم 
هوای تازه جاری شد 
و من هوای تازه شدم 
و تو 
هوای تازه را 
نوشیدی 

MEHRMAHI-15

غروب که می شود 
باتو در آهنگی غروبین 
تازه می شوم 
اگر دمی باقی باشد
اما غروب 
گاهی با ما تا درگاه خانه می  اید 
اما همان جا 
بی ما غروب 
می کند  

MEHRMAHI-14 :TIME PASSES

وقت می کذ رد 
تا بازی تمام می شود 
بر بال موج 
و ما در تالار نور 
کهکشانی تازه می شویم 
که با تو 
بر بادبان ها 
سرودی عاشقانه  می خوانیم 

عمر غریبانه می گذرد


ثانیه ها در انتظار
عمر غریبانه می گذرد
به تماشای پرواز ابرها
در دریای آسمان
که پرنده آبی را
بر پرده ی شب

به ثانیه می شمرد
عمری می گذرد
که روزها را ورق می زند...
Seconds in waiting
Life passes in exile
To watch the flight of clouds
In the sea of sky
Counting in seconds
The blue bird
On the night screen
Life passes on
to turn the pages
Of the days
شعر زهره خالقی
ترجمه فرامرز سلیمانی
THE POINT

دریا دریا چراغ دریایی می برد 
پشت پلک هاش 
دریا 
چراغ دریایی می شود 
در آوای موج 
و موج می ترکد 
وقتی چراغ دریایی چشمک می زند 
در فاصله ی دو توفان 
روی که بر می گردا نم 
می بینمت 
که دریا دریا چراغ دریایی می بری 
پشت پلک هات 

MILNE LIGHTHOUSE

 به دوردست موج می خواند 
من قایقم نشسته به خشکی 
در خلوت و سکوت 
فا ر دریایی 
شب را 
به خلوت و سکوت 
می خواند  
 Faraway wave is singing 
My boat is sitting on dry land
In solitude and silence
The Lighthouse of Milne
inviting the night 
to solitude and silence 


LAKE PONTCHARTRAIN LIGHTHOUSE

 فار دریایی پونت چارترین 
سرخ می زند 
در سربی ی غروب 
قایقی خاکستری 
در ماه 
بادبان بر می بندد 
تا دهان گشوده ی ماهی...
بر ایوان 
فا ر دریایی چشمک می زند 
در جشن آب می رقصد 
اقلیم آبی 
It turns red 
In the lead of the evening
A grey boat 
Sailing in the moon
To the open mouth of a fish 
In veranda
The lighthouse is blinking
The blue land
Dancing in the water feast

Saturday, October 13, 2012

ODE TO WAVE

Ode to wave 
Glory of water 
Not silent in the air
But a mantra in blue
Mantra in the labyrinth  
of light 
at night 
Too many speed bumps
in the streets
of our neighborhood
I left rhythm for waves
Then came hurricane
I left hurricane and 
faced towards waves
A beauty of blue
undressed in dust
before final flight 
of butterfly.

MEHREGAN-7:MEHREGAN IN BAYOU

زرد و ارغوان بایو
بر چمن نشست  
با کبودی خزان 
در پگاه 
سبز و ارغوان 
به رنگ مهرگان 

MEHRMAHI-13:NIGHT AT FLAMING TORCH

شب در فلمینگ تورچ 
زهره در آسمان 
یک گلدان گل سوری 
دستمال سبز و سرخ و طلا 
یاد ساری و بندر شاه و ترکمن صحرا
منوی شیوای شب تولد  
ماهی سرخ و خرچنگ و کباب 
سینه ی اردک 
می مهرماهی 
مرمر ها در گلدان 
استخاره برای ازدواج 
خواستگاری خانه گلی خا نوم در وست بنک 
عروس کجا رفته ؟
رفته تو باغچه گل بچینه 
قصه عروسی زهره و حسن در استانبول 
قصه عروسی سو ری و حسین در وین 
قصه عروسی شیوا  و سعید در تهران 
اردلان قصه ها راخیلی دوست داشت 
مامان با لباس شب  آمد 
هلی  منتظر است 
ژ نرال ها و سیاستمداران 
دلار ایرانی :
مردم اگر نا ی نالیدن داشتند می نالیدند 
گشودن جعبه شیرینی 
کیک شکلات صورتی 
آهنگ تولدت مبارک لویی  آرمسترانگ 
مامان رفت و ما با هلی رفتیم تا جنگل ترومپت و جا ز  
و حباب های نگران درون بطری شامپانی 
می و رز و شمع و شب 
خیابان اکتا ویا و ما گا زین 
زهره در مشعل شرار
FLAMING TORCH,NOLA
12 OCTOBER 2012 
٢٠ مهرماه ١٣٩١

Friday, October 12, 2012

پاپلی زادروزی MEHRMAHI-12


١
به عنبر و عود و شقایق 
می سوزد خانه ی عشق 
در توفان 
٢
وقتی که تو آمدی 
او رفته بود 
و  او که رفته بود 
تو آمدی تا وقتی 
و 
زندگی که رفته بود و 
آمده بود 
و  او بود و 
با تو وقتی بود 
٣
سفر به بستن کوله باری می ماند که گشوده می شود 
پیش پا ی راه 
و راه گشو ده می شود با رهروی آرام 
که چشم به راه او می ماند 
تا روز زا دن 
 به عنبر و عود و دود 
می گردد بازار عشق 
٤
مهر است و مهر ماهی و ٢٠ مهر 
و اکتبر است و ١٢ که سال ١٢ هم هست 
و ماه و سال مهر و عاشقی ست 
٥
قلم به پیشبازت می آید 
نامت دریایی مبارک است 
٦
مشعل در شرار 
لیلی به دیوار 
سینی ها به صف 
شمعدان های روی رف 
پاگرد پله ها 
طا قه طا قه حله ها 
عود و عنبر وبخور 
تالار نور 
پرواز پروانه در حوالی ی شب 
تا راه دور 
الا ای آهوی وحشی کجایی... 
٧
پروانه 
روانه می شود 
تاب آفتاب ندارد 
در راه 
ناب ناب می شود 
در سربی ی ابعادش 
پسین که سر بر می دارد 
از زهدان پیله اش 
روانه می شود 
پروانه 

Thursday, October 11, 2012

Wednesday, October 10, 2012

MEHRMAHI-11

زاد رودی در آغاز پسین 
دری به دریا گشوده می شود 
دریا گشوده می شود 
در قامت آبی ی موج 
تا دری 
به گشوده گی ی دریا
زادروزی
در آغاز پسین
می جهد و
می جهاند
جهان را
موج

MEHRMAHI-10

شب با شهاب آفتابی شد
 راهی ی راه شیری بود
کهکشان تنم 
در گذار ماه 
و زادنی پیش تر  
در باز زادن تو 
غبا ر نقره یی می پاشید 
بر هزار و یک شب ماه 
شب 
که با قصه ی شهاب 
آفتابی شد 

Tuesday, October 9, 2012

MEHRMAHI-9

این عشق به جانب دلیران گردد 
این عشق به جانب دلیران گردد 
آهو ست که او جانب شیران گردد 
این خانه عشق از امل معمور است 
می پنداری که بی تو ویران گردد 
-رومی - 
زادن تو کلید خانه یی ست 
که زاده می شود 
به عشق 
خانه آرزوی زا دن است 
ویرانی نمی گیرداما 
جز بی تو 
و آبادی خانه 
کلید دیگری ست 
در باز زادن تو 
This love turns toward courage 
Gazelle toward lion ,it is strange
This house is raised just by will
without you it will all be ill 
-RUMI-
Poem and Rumi's translation by FS

Monday, October 8, 2012

MEHRMAHI-8

اینه ی گمشده را به روشنای روز نشاندیم 
گمشده بودم در تو 
تا که آمدی و نشستی 
و من کلام را 
در بشقاب روی میز 
با تو قسمت کردم 
با انگشتانی عریان 
نوشتمت آن گاه 
در آن گاه نگاهی پرسان 
که گم شده بودی در من 
یا اینه 
که گم شده بود 
در روشنای روز 

ثانیه ها در انتظار


ثانیه ها در انتظار
عمر غریبانه می گذرد
به تماشای پرواز ابرها
در دریای آسمان
که پرنده آبی را
بر پرده ی شب
به ثانیه می شمرد
عمری می گذرد
که روزها را ورق می زند...Seconds in waiting
Life passes in exile
To watch the flight of clouds
In the sea of sky
Counting in seconds
The blue bird
On the night screen
Life passes on
to turn the page

شعر زهره خالقی
ترجمه فرامرز سلیمانی

MEHRMAHI-7:I JUST WANT A KEY تنهاکلیدی می خواهم

تنها کلیدی می خواهم 
تا در بگشایم 
به تماشای عشق 
تا عشق 
به تماشای وقت 
در بگشاید 
شاید که آفتاب 
از پشت شانه های عریانش 
 به در آید 
و در نصف النهار دل بنشیند 
آنگاه کلیدی از همیان
به در ارد 
در حوا شی درخت 
که یادگار هر روزش را  بنویسد 
و از سر   زمین سبز 
بگذرد 
کلید را که گرفتیم 
بیا تا در دریای نگاهت بادبان بر کشیم و 
دریایی شویم 

Abbas G. Aghdam I want just a key // to open the door // to watch LOVE. // So that LOVE // opens a door // to watch the TIME. // Maybe the Sun // comes out // behind its bare shoulders. // Then it brings a key out of its bag // around the TREE // to write the souvenirs of its all days. // And pass // through Green Lands. // When we get the key // Let's open up the sails // and be seafarers (navigators). Translated by A. G. Aghdam

Sunday, October 7, 2012

GO SAINTS !

SAINTS LOGO IN 4 PIECES 
Artist : ZOHREH KHALEGHI
Courtesy of Flaming Torch Restaurant,New Orleans,Louisiana
Manager : Hassan Khaleghi
MORNING NOTE:
This Saints is not the same Saints of the past 0-4 weeks
Drew Brees is going to break Johnny U's record. 
and the backbone of Norv Turner's Chargers defense.
WHO DAT ?
AFTERNOON NOTE:
Beware of Saints
We are on the road to success
Go Saints!
EVENING NOTE:
As we all predicted in Big Easy
Saints' quarterback broke
Johnny U's record
and won the game
Against San Diego Chargers
AWSOME!
WE ARE WE ARE WINNERS !

Saturday, October 6, 2012

MEHREGAN-6:مهرگان ممنوع

دلم برای مهرگان می سوزد
دلم برای خزان می سوزد  
دلم برای فریدون می سوزد 
دلم برای زرتشت می سوزد 
دلم برای مردم می سوزد 
کسی که مهرگان را جشن گرفته بود 
گفت زرتشت مرده است 
پس از مهرگان نباید گفت 
گفتم مردم که هستند 
تا مهرگان را جشن بگیرند 
دلم برای مردم می سوزد 
دلم برای زرتشت می سوزد 
دلم برای فریدون می سوزد
 دلم برای خزان می سوزد 
دلم برای مهرگان می سوزد 
٥ اکتبر / ١٣ مهر 
LSU,BATON ROUGE,LA
In a Mehregan Feast of LSU by Iranian students ,there was no mention of this ancient cultural week and instead in a long boring slide show there were talks of people running the social activities.
What social activities if you are not even aloud to mention Mehregan or afraid to do so ?
Later on the news came out that student society has been shut down.
What pity !

Thursday, October 4, 2012

MEHRMAHI-5 برگره گلو

بر گره گلو ی پروانه 
زخمی مدام 
پر پو لک هاش می پریشد 
در باد  و 
بامداد 
وقت گریه حتا نمانده ست 
وقت گریه 
به رویا 
که رویای گریه را 
گره می زند 
تا  گره گلو 

MOJ MGAZINEHEADLINES مجله موج