Sunday, August 26, 2012

RUMIESQUE

باز رومی وا ر می گویم 
خود حال دلی  بود پریشان تر از این 
یا واقعه یی  بی سر و سا ما ن تر از این 
اندر عا لم که دید محنت زده یی 
سر گشته ی روزگار  حیرت تر از این ؟
و دامن حیرت گرفت و کشید 
غبار  عشق فرو ریخت 
و در غبار فرو شد 
به حیرانی و پریشانی 
رهگذران گفتند 
حالا طعم عاشقی را 
به تماشایی 
چه خوب چشید
قدر هاله ی ماه -

No comments:

Post a Comment