Tuesday, August 14, 2012

درروزهای زلزله و اندوه IN THE DAYS OF EARTHQUAKE AND SORROW

پس می زنم پرده ی غباری را
جامه یی پاره در باد می وزد
دلم برای واژه می گیرد
درروزهای زلزله و اندوه

No comments:

Post a Comment